Küpsiste kasutamine ja privaatsuspoliitika

Käesolev küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika teavitus sisaldab infot selle kohta, kuidas ja milleks Phenoversum OÜ isikuandmeid (andmeid) kogub, töötleb ja jagab.

Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation). Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Privaatsustingimused annavad informatsiooni selle kohta, kuidas ja milleks Phenoversum OÜ kodulehe külastajate, sh päringu saatjate, andmeid kogub ja töötleb, samuti kirjeldab küpsiste kasutamist Phenoversum OÜ veebilehel https://www.iseloom.ee (edaspidi veebileht).

Kasutades Phenoversum OÜ-le kuuluvat veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega, mis on kirjeldatud siinses Privaatsuspoliitikas. Privaatsuspoliitika ja küpsised kodulehel on kehtivad alates 17.06.2019.

Kui mingil põhjusel tunned, et Phenoversum OÜ on sulle liiga teinud, siis anna sellest kohe teada info@iseloom.ee ja teeme kõik, mis võimalik, et olukord parandada.

Mõisted

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Isikuandmeid kogutakse otse kasutajatelt koos nende nõusolekuga kas e-kirja teel või päringu- või tellimisvormi kasutades.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Phenoversum OÜ omalt poolt infot. Näiteks artiklite lugemine, teenuste tellimine või Phenoversum OÜ e-posti teel ühenduse võtmine.

Teenused on kõik Phenoversum OÜ poolt pakutavad tasuta või / ja tasulised tooted ja teenused, sh erinevad juhendid, koolitused või konsultatsioonid.

Isikuandmete töötlemine

Kinnitades privaatsustingimused, antakse õigus andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Phenoversum OÜ kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

 • kasutaja nimi, e-posti aadress jm tellimisvormil väljatoodu ning kasutaja poolt esitatu – kasutaja poolt teenuste kasutamisel, et saata talle tellitud teenus. Lisaks: kui kasutaja liitub Phenoversum OÜ uudiskirjaga, siis saadetakse talle ettevõtte uudiseid või teavitusi uutest postitustest;
 • üldine statistika – tellitud teenuste arv ja olemus kategooriate kaupa;
 • veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli abil.

Isikuandmete kasutamine

Phenoversum OÜ kasutab isikuandmeid:

 • kasutajale teenuste osutamiseks ja nende parendamiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
 • kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest artiklitest, teenustest jm ettevõtmistest, seda vaid kasutaja eelneval nõusolekul.

Phenoversum OÜ kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik teenuse osutamiseks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Kolmas isik on Phenoversum OÜ lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Phenoversum OÜ kasutajale teenuseid.

Phenoversum OÜ kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 • Zone – veebilehe majutust;
 • Mailchimp – e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi;
 • Google – veebilehe kasutusstatistika analüüsi;
 • Facebook – sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi.

Lisaks eelnevas punktis nimetatud kolmandatele isikutele, edastab Phenoversum OÜ kasutaja isikuandmeid koostööpartnerile. Seda vaid ulatuses, mis on vajalik kasutajale teenuse osutamiseks.

Kliendi nimi ja foto avaldatakse erandina kolmandatele osapooltele ka juhul, kui on tegemist kodulehel klientide tagasisidega, mille jaoks on olemas sellekohane kirjalik klientide nõusolek.

Lingid teistele lehtedele ja manustatud sisu

Osadel lehtedel, näiteks blogis, on viited teistele kodulehtedele või sisaldavad manustatud sisu, näiteks Youtube video, mida saad otse blogist vaadata. Manustatud sisu tarbimisel tehnilises mõttes külastad teist kodulehte, kus kehtivad selle kodulehe tingimused.

Need lehed võivad teie kohta koguda andmeid, asendada küpsiseid või edastada teie andmeid kolmandatele osapooltele.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Phenoversum OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks meililistis olevat e-posti aadressi seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

Phenoversum OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Käesolevale Küpsiste kasutamisele ja privaatsuspoliitikale kohalduvad Eesti Vabariigi seadused. Poliitikast tulenevad vaidlused või nõuded lahendatakse Tallinnas Harju Maakohtus.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel ka kustutamist;
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@iseloom.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Kui kasutaja kuulub Phenoversum OÜ meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest kirja lõpus oleva lingi kaudu. Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Küpsised

Phenoversum OÜ veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient veebilehte kasutab, et kliendi jaoks veebilehe kasutamist isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

 • Püsivaid küpsiseid – jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks;
 • Seansiküpsised – ajutised, mis kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Veebilehitsejad lubavad tihtipeale vaikimisi küpsisefailide säilitamist tarbija seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks: Chrome, Internet Explorer.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Phenoversum OÜ Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja ja muu statistika kohta.

Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, paigalda oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriv rakendus: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend.

Järgnevate linkide kaudu leiab rohkem informatsiooni Facebooki reklaamide ja Facebook Pixel kohta.

Privaatsustingimuste muutmine

Phenoversum OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Autoriõigus

Kui pole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja Phenoversum OÜ. See tähendab, et sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult Phenoversum OÜ loal.

Igale koopiale peab olema lisatud siinsele veebilehele viitav link.

Lisateave

Teenuse osutamisel edastatavate andmete õigsuse eest vastutab teenuse tellija / ostja. Teenuse osutaja ei võta vastutust kui teenuse tellimisel on tahtlikult või tahtmatult teenuse osutajale edastatud mittetäielik informatsioon, millega seoses ei olnud võimalik lepingu sõlmimise või tellimuse kinnitamise ajal täie informatsiooniga ka arvestada  ning selle tulemusena esitab teenuse tellija / ostja kahjunõude või pretensiooni.

Juhul, kui teenuse tellija / ostja ei ole osutatava teenusega rahul, peab ta sellest koheselt ja mitte hiljem kui  seitsme (7) kalendripäeva jooksul Phenoversum OÜ informeerima, esitades sellekohase kirjaliku avalduse, millele tuleb lisada tõendid teenuse mittevastavusest. Pretensioon, mis on esitatud pärast nimetatud tähtaja möödumist on aegunud ning teenuse tellijal puudub hilisemalt õigus tugineda teenuse mittevastavusele.

Teenuse osutaja Phenoversum OÜ ei kanna vastutust otseste või võimalike kaudsete kahjude eest, kui teenuse tellija / ostja kasutab talle teenuse käigus teise isiku kohta teatavaks saanud teavet mitte-eetilistel eesmärkidel või tõlgendab sellekohast informatsiooni teenuse osutajast erineval moel.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta ühendust aadressil info@iseloom.ee